Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Tư vấn, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2017 Tổng công ty phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Tư vấn, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2017 1
2 Dự án quần áo bảo hộ cá nhân năm 2017 (bổ sung) của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án quần áo bảo hộ cá nhân năm 2017 (bổ sung) của Công ty Điện lực Trà Vinh 1
3 Xử lý sạt trượt đường vận hành khu Nhà máy tại Km 0+050 và Km 4+200. Tổng công ty phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý sạt trượt đường vận hành khu Nhà máy tại Km 0+050 và Km 4+200. 1
4 Nhà TVH Ngũ Lạc Công ty Điện lực Trà Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà TVH Ngũ Lạc 1
5 Trang bị an toàn -VSLĐ, DCĐN 2017 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị an toàn -VSLĐ, DCĐN 2017 2
6 Mua sắm rowle rung đảo và converter Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm rowle rung đảo và converter 1
7 Sửa chữa lớn năm 2017 – Phần lưới và trạm Công ty Điện lực Trà Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2017 – Phần lưới và trạm 1
8 DATP SỐ 2: TRẠM BIẾN ÁP 220/110KV CÔNG NGHỆ CAO, GIAI ĐOẠN 2 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án DATP SỐ 2: TRẠM BIẾN ÁP 220/110KV CÔNG NGHỆ CAO, GIAI ĐOẠN 2 2
9 Các gói thầu thuộc kế hoạch vật tư thiết bị năm 2017 (lần 2) Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Các gói thầu thuộc kế hoạch vật tư thiết bị năm 2017 (lần 2) 5
10 Xây dựng nhà để xe khách hàng và nhà để xe chuyên dùng của Công ty Điện lực Tân Phú Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng nhà để xe khách hàng và nhà để xe chuyên dùng của Công ty Điện lực Tân Phú 3
12345678910...